ജാതി സെന്‍സസ്, എയ്‍ഡഡ് നിയമനം, ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം – പഠനം ഭാഗം ആറ്

വേണ്ടത് ആനുപാതിക പ്രാധിനിത്യം ഭാഷയിലും സംസ്‌കാരത്തിലും വേഷത്തിലും സമുദായങ്ങളിലുമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാറുള്ള...
എയ്ഡഡ് മേഖലയിലെ സംവരണം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ എയ്ഡഡ് മേഖലയ്ക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ട്....

magazine archive

Subscribe or Login to continue

Subscribe to Janapaksham for free!!