എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയും സാമൂഹിക അനീതികളും

Resize text

സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ശമ്പളം, പെൻഷൻ, മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാൻ്റ്, ലൈബ്രറി ഗ്രാൻറ് തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നതും വിവിധ സ്വകാര്യ - സമുദായ മാനേജ്മെൻറുകൾ ഭരണം നടത്തുന്നതുമായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രൊഫ.യു.ആർ.അനന്തമൂർത്തി കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് 'സ്വകാര്യ മാനേജ്മെൻറുകൾ ഭരണം നടത്തുന്ന പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ' എന്നാണ്.

കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും എയ്ഡഡ് മേ...

Subscribe or Login to continue

Subscribe to Janapaksham for free!!


Facebook
Twitter
WhatsApp
Print