പ്രാതിനിധ്യമാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും

Prof. G Mohan Gopal in Janapaksham
Resize text

1930 ൽ ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അധ:സ്ഥിത വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെയും ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭരണക്രമം oligarchy (ചെറിയ ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ അധികാരം) ആയിരിക്കുമെന്നും അതിനാൽ എല്ലാ സമുദായങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്ന രീതിയിൽ അത് നിർമിക്കപ്പെടണം എന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അധ:സ്ഥിത വിഭാഗത്തി...

Subscribe or Login to continue

Subscribe to Janapaksham for free!!


Facebook
Twitter
WhatsApp
Print