• ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും വേഷത്തിലും സമുദായങ്ങളിലുമുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാറുള്ള സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. ‘നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം’ എന്നത് ഏറെ പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ അവകാശവാദമാണ്. സർക്കാർ വിലാസത്തിൽ നടക്കാറുള്ള പല പരിപാടികളിലും മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളും മറ്റധികാരികളും ഈ സാമൂഹിക വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് വാചാലമാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ …

    0 FacebookTwitterPinterestEmail
  • dfhdfskjhdsfkfhdskfs അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒപ്പുശേഖരണം https://www.madhyamam.com/world/israel-palestine-conflict-more-than-600-israelis-sign-petition-supporting-icj-case-1245927അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒപ്പുശേഖരണം https://www.madhyamam.com/world/israel-palestine-conflict-more-than-600-israelis-sign-petition-supporting-icj-case-1245927 അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒപ്പുശേഖരണം ffdഹർഷദിന്റെ കഥയിൽ റതീന പി. ടി സംവിധാനം… Subscribe or Login to …

    0 FacebookTwitterPinterestEmail