ഫലസ്തീനും ഇന്ത്യയും

Resize text

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും അടുത്തടുത്ത വർഷങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത്. 1947ലും 48ലും. രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നതെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ വന്നത്  കൊളോണിയൽ ശക്തികളുടെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു.  വിഭവചൂഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പാശ്ചാത്യ കൊളോണിയലിസത്തിൽ നിന്ന് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ 'സെറ്റ്ലർ കൊളോണിയലിസം' എന്ന പുതിയ തരം കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിറവി. പുറത്തു നിന്ന് വന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ തദ്ദേശീയ ജനതയെ അവരുടെ ഭൂമിയി...

Subscribe or Login to continue

Subscribe to Janapaksham for free!!


Facebook
Twitter
WhatsApp
Print