environment

അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി മറ്റൊരു മാരക മുറിവ്

ഫസല്‍ കാതിക്കോട്

ഭൂമിക്ക് നാശമുïാക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഏകജീവിയാണ് മനുഷ്യന്‍. പത്ത്‌ലക്ഷം ജീവി വര്‍ഗത്തില്‍ മനുഷ്യനെക്കാള്‍ ശക്തിയും കഴിവുമുള്ളവയുള്‍പ്പെടെ മറ്റൊരുജീവിക്കും ഭൂമിക്ക് ഒരു പോറലുപോലുമേല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. വലിയൊരു ശരീരത്തില്‍ രോഗമുïാക്കു സുക്ഷ്മ ജീവികളെപ്പോലെ ഭൂമിയൂടെ ഗാത്രത്തില്‍ മനുഷ്യന്‍ നിരന്തരം മുറിവുകളും പരിക്കുകളും സൃഷ്ടിക്കുു. ചെറിയ രോഗങ്ങള്‍ അവസാനം ആ ജീവിയുടെ അന്ത്യത്തില്‍ കലാശിക്കുതുപോലെ ഭൂമിയും നമ്മുടെ അനര്‍ഥങ്ങള്‍ മൂലം മൃതിയടയും. വനനശീകരണം, കാര്‍ബ വിസജനം, ഡാമുകളള്‍ പോലുള്ള വമ്പന്‍ നിര്‍മിതികള്‍ തുടങ്ങിയവ എല്ലാം ഭൂമീപാത്രത്തിലെ വ്രണങ്ങളാണ്. ത െകുറിച്ച് തെയല്ലാതെ ചുറ്റുമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ കുറേ മനുഷ്യന്‍ വരാന്‍ പോകു വിപത്തിന്റെ പ്രധാന്യം മനസ്സിലാക്കി മുറിയിപ്പുമായി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുï ്. സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണപടുക്കള്‍ക്കല്ലാതെ പരിസ്ഥിതി മാറ്റം കïെത്താന്‍ സാധ്യമല്ല. വസന്തകാലത്ത് വിരു് വിരു റോബിന്‍ പക്ഷികളെ കാണാതായതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് റേച്ചല്‍ കാള്‍സണ് രാസവിഷ കീടനാശിനികള്‍ ഉïാക്കു വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വിഖ്യാതമായ സൈലന്റ് സ്പ്രിങ് രചിക്കാനും പ്രേരണയായത്.
അണക്കെ’ുകള്‍ മൂലമുïായ പരിസ്ഥിതി നാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇ് ലോകം അവബോധം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുു. പുതിയ ഡാമുകള്‍ വേï എ ശബ്ദം ലോകമെങ്ങും സ്വീകാര്യത നേടിയിരിക്കുു. അതിരപ്പിള്ളി ഡാമിന് വേïിയുള്ള ആവശ്യമുയര്‍ത്തുത് ജനങ്ങളോ ബുദ്ധിജീവികളോ ആസൂത്രണ വിദഗ്തരോ അല്ല. മാറിമാറി വരു അധികാരികളും അവരോടൊപം താല്‍പര്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കു ഉത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മാത്രമാണ്.

ചാലക്കുടിപ്പുഴ മരിക്കുമോ?
പുഴ അനുബന്ധ വനങ്ങളും (ൃശുമൃശമി) ജീവജാലങ്ങളും നിറഞ്ഞ മേഖലയാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴയോരങ്ങള്‍. കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ വലിയ നദി, തൃശൂര്‍, പാലക്കാട്, എറണാകുളം ജില്ലകളിലൂടെ 145 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചാരം. തമിഴ് നാ’ിലെ ആനമലയില്‍ നിാണുദ്ഭവിക്കുതെങ്കിലും പറമ്പിക്കുളം കരിയാര്‍ക്കുറ്റി, ഷോളയാര്‍, കാരിപാറ, ആനക്കയം എീ പോഷകനദികളാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴയെ സമ്പമാക്കുത്. ജീവജാലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൊïും സമ്പതകൊïും ദേശീയതലത്തില്‍ ത െശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നദിയാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ. കേരളത്തില്‍ കാണപ്പെടു 152 ഇനം ശുദ്ധജലമത്സ്യങ്ങളില്‍ 98 ഇനങ്ങളൂം ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലുï്. അതില്‍ ഒരെണ്ണം ചാലക്കുടിപ്പുഴയില്‍ മാത്രം കാണപ്പെടുതാണ്. ലക്‌നോവിലെ ദേശീയ മത്സ്യ ജനിതക വിഭവ ബ്യൂറോയുടെ കïെത്തല്‍പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലേറ്റവുമധികം മത്സ്യഇനങ്ങള്‍ കാണപ്പെടു നദിയാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ ഈ മത്സ്യങ്ങളില്‍ നാല് എണ്ണം വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ളവയാണ്. 16 എണ്ണം ചുവ ബുക്കില്‍ (ൃലറ റമമേ യീീസ) കയറാന്‍ നില്‍ക്കുവയാണ്. 11 എണ്ണം അതീവ ദുര്‍ബലാവസ്ഥയിലാണ്. ഓരോ ജീവിയുടെ നാശവും മനുഷ്യനടക്കമുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും മരണമണി നാദങ്ങളാണ്, ഭൂമിയുടെ ആസ മരണ മുറിയിപ്പുകളാണ്.

പുഴയനുബന്ധ കാടുകള്‍ ആവശ്യമായ അളവില്‍ നിലനില്‍ക്കു കേരളത്തിലെ അപൂര്‍വം നദികളിലൊാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ. 10.5 കിലോമീറ്റര്‍ നീളത്തില്‍ 10 മീറ്റര്‍ വീതിയില്‍ ഇത്തരം സസ്യജാലങ്ങള്‍ ചാലക്കുടിപ്പുഴയോരത്ത് കാണപ്പെടുു. ഇവിടെയുള്ള 319 ഇനം സപുഷ്പികളില്‍ 24 ഇനം പശ്ചിമഘ’ത്തിന്റെ തദ്ദേശ ഇനങ്ങളാണ്. ഇവയില്‍ 10 എണ്ണം അപൂര്‍വ്വവും വംശനാശ ഭീഷണിയുള്ളവയുമാണ്.ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാ’മായ അതിരപള്ളിയും ഒപ്പം വാഴച്ചാലും ചാലക്കുടിപ്പുഴയുടെ വന്യസൗന്ദര്യവും ഒപ്പം ജനതയുടെ ജീവിതവുമാ ഇല്ലാതാകാന്‍ പോകുത്. 264 ഇനം പക്ഷികളാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുത്. ദേശീയ പക്ഷിയായ വേഴാമ്പലിന്റെ കേരളത്തില്‍ കാണപ്പെടു നാല് വിഭാഗങ്ങളും ജീവിക്കു ഏക പ്രദേശവും ഇതുതെയാണ്. ആനമല എലിഫന്റ് റിസര്‍വിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ വനങ്ങള്‍. വ്യത്യസ്ത ഋതുക്കളില്‍ ആനകള്‍ ദേശാടനം നടത്തു ആനത്താര കടുപോകുത് ഈ വനത്തിലൂടെയാണ്. നേരത്തെ നിലവില്‍ വ ഡാമുകള്‍ മൂലം മറ്റെല്ലാവനങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെ’പ്പോള്‍ ആനകള്‍ കïെത്തിയ അവസാനത്തെ ആനത്താരയാണിത്. ഇതു കൂടി ഇല്ലാതായാല്‍ ആനകള്‍ നാ’ിലേക്കിറങ്ങേïിവരും. നിര്‍ദേശിക്കപ്പെ’ അണക്കെ’് വരുതോടെ ഈ അപൂര്‍വ ജൈവസമ്പത്ത് ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെടും. മനുഷ്യന്റെ നിലനില്‍പിന് മുിലെ കടത്തു ചോദ്യചിഹ്‌നമായി അത് മാറും.

കേരളത്തിന്റെ പാരസ്ഥിതിക അവബോധത്തെ വെല്ലുവിളിക്കു പദ്ധതി

163 മെഗാവാ’് വൈദ്യുതി പ്രതീക്ഷിക്കു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് അതിരപള്ളിയിലേത്. ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലെ ഏഴാമത്തെ പദ്ധതി. പദ്ധതി പ്രദേശം വാഴച്ചാല്‍ വനമേഖലയാണ്. 23 മീറ്റര്‍ ഉയരവും 311 മീറ്റര്‍ നീളവുമുള്ള അണക്കെ’്. ചാലക്കുടിയില്‍ നി് 35 കിലോമീറ്റര്‍ വാഴചച്ചാല്‍ വെള്ളച്ചാ’ത്തില്‍ നി് 500മീറ്ററും അകലത്തിലാണ്. മൊത്തം 138 ഹെക്ടര്‍ വനപ്രദേശം വെള്ളത്തിനടിയിലാവുമൊണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ കണക്ക്. റീസര്‍വോയറിലെ ജലം 4.5 കീലോമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള പൈപ്പുവഴി കണ്ണന്‍ കുഴിത്തോടിനരികിലുള്ള പവര്‍ഹൗസിലെത്തിക്കും. അവിടെ 80 മെഗാവാ’് ഉല്‍പാദനശേഷിയുള്ള രï് ജനറേറ്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കും. വൈദ്യുതി കൂടുതല്‍ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കു പവര്‍ സ്‌റ്റേഷനുകളാണ് (ുലമസ വീൗൃ േെമശേീി) വിഭാവനം ചെയ്യുത് എത് ദുരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉളവാക്കു സംഗതിയാണ്. ഡാമിനോട് ചേര്‍ുള്ള ചെറിയ ഒരു പവര്‍ ഹൗസും ഉണ്ടായിരിക്കും (റമാ ീേല ുീംലൃ വീൗലെ). 1.5 മെഗാവാ’് വീതിയുള്ള 2 ജനറേറ്ററുകളാണ് അവിടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. അതിരപള്ളി വാഴിച്ചാല്‍ വെള്ളച്ചാ’ങ്ങള്‍ നിലച്ചുപോകാതിരിക്കാന്‍ വേïിയാണ് ഈ ചെറിയ ജനറേറ്ററുകള്‍.
വിശകലനമര്‍ഹിക്കു ചില വസ്തുതകളാണിവ. നിലവില്‍വെള്ളച്ചാ’ങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകു ജലം മുഴുവന്‍തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തപ്പെടും. അതിലെ 78 ശതമാനം ജലവും രï് വെള്ളച്ചാ’ങ്ങള്‍ക്കും താഴെ സ്ഥാപിക്കു പവര്‍ഹൗസിലേക്ക് ടണല്‍ വഴി എത്തിക്കും. അവിടെ 160 മെഗാവാ’് വൈദ്യുതി ഉദ്പാദിപ്പിക്കും. വെറും 22 ശതമാനം ജലം ഉപയോഗിച്ച് ഡാമിനോട് ചേര്‍ കേവലം 3 മെഗാവാ’്‌വരു ജനറേറ്ററുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അതിന് ശേഷം ഒഴികിവരു ജലമാണ് വെള്ളച്ചാ’ം നിലനിര്‍ത്താന്‍ വേïി ഉപയോഗിക്കുത്. ആ വെള്ളച്ചാ’ം എത്ര ശുഷ്‌കമായിരിക്കുമെ് ഊഹിക്കുക. ഇതൊരു (ുലമസ വീൗൃ േെമശേീി) ആയതിനാല്‍ വൈദ്യുതി ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യമുള്ള വൈകുേരം 5 മണി മുതല്‍ 10 മണിവരെയുള്ള സമയത്താണ് വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനം നടക്കുത്. ആ സമയത്ത് പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകും. മറ്റ് സമയങ്ങളില്‍ നീര്‍ച്ചാലായി മാറും. ഇത് പുഴയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ താമസിയാതെ നാമാവശേഷമാക്കും. ജൈവ വൈവിധ്യം ഒരു മുത്തശ്ശിക്കഥയായി മാറും. എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകള്‍ക്ക് കുടിവെള്ളവും കൃഷിക്കാവശ്യമായ വെള്ളവും എത്തിക്കു നൂറുകണക്കിന് ഇറിഗേഷന്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കും പമ്പിങ് സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്കും അവ പ്രവര്‍ത്തിക്കു പകല്‍ സമയത്ത് വെള്ളം കി’ില്ല. വൈകുേരം പീക്ക് അവറില്‍ വെള്ളമെല്ലാം കുത്തിയൊലിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും. തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കു ജനങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം ഇല്ലാതാവുകയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫലം.


വിലയിടാനാവാത്ത വിനാശങ്ങള്‍

28.4 ഹെക്ടര്‍ അത്യപൂര്‍വ പുഴയോരക്കാടുകള്‍ നാമാവശേഷമാകുത് പ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതമാണ്. പറമ്പിക്കുളം കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിനും പൂയംകു’ി വനങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലെ ആനത്താര അപ്രസക്തമാവുകും. ലോകത്തെങ്ങും മൃഗങ്ങളുടെ ഇത്തരം ദേശാടനപാതകള്‍ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നടപടികളെടുക്കാറുï്. ഹൈവേകള്‍ അടച്ചി’ുകൊïും വൈദ്യുതോല്‍പാദനം നിര്‍ത്തിവെച്ചുകൊïും ജീവികളെ സൈര്യമായി സഞ്ചരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാറുï്. പക്ഷികളുടെ പറുദീസയും അത്യപൂര്‍വ മത്സ്യസമ്പത്തും ഓര്‍മയാവും. കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയുടെ അപൂര്‍വസ്വാഭാവിക ആവാസകേന്ദ്രത്തിലൊും കൂടിയാണിത്.

അതിരപ്പള്ളിക്കാടുകളില്‍ അധിവസിക്കു പ്രാക്തന കാടാര്‍ ഗോത്രവിഭാഗത്തില്‍പ്പെടു ആദിവാസികള്‍ കുടിയിറക്കിന്റെ മറ്റൊരു പീഢനപര്‍വ്വം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചാലക്കുടിപ്പുഴയില്‍ ഓരോ അണക്കെ’് വരുമ്പോഴും അവര്‍ കുടിയിറക്കപ്പെടുകയായിരുു. ഇനി അവര്‍ക്ക് കാടുകളില്ല. നാടിന്റെ വക്കിലെത്തി നില്‍ക്കു അവര്‍ ഏതെങ്കിലും കോളനിയില്‍ ഒതുക്കപ്പെടും. അവിടെ കള്ളുവാറ്റും മയക്കുവരുും തൊഴിലില്ലായ്മയും മറ്റെല്ലാദുരിതങ്ങളുമായി ശാന്തമായി വംശഹത്യക്ക് വിധേയമാവും. നാടും വീടും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയി’് അവരെ സമുദ്ധരിപ്പിക്കുതിന് വേïി നാം വീïും ഉപന്യാസങ്ങള്‍ രചിക്കും. റിപ്പോര്‍’ുകളെഴുതും. ഫï് പാസാക്കും. സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ കണ്ണീരൊഴുക്കും. നമ്മെപ്പോലുള്ള പരിഷ്‌കാരികളാക്കാന്‍ നിുതരാത്ത വിഭാഗങ്ങളൊും ജീവിക്കാനര്‍ഹരല്ലല്ലോ? വാഴച്ചാലിലെയും പുകലപ്പാറയിലെയും കാടര്‍കോളനികള്‍ വെള്ളത്തിലാവും. 300 ഓളം പേര്‍ മാറിത്താമസിക്കേïിവരും. ആകെ കാടര്‍ ജനസംഖ്യയുടെ 20 ശതമാനമാണിത്.

പ്രതിവര്‍ഷം 10 ലക്ഷം പേര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കു അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാല്‍ വെള്ളച്ചാ’ങ്ങള്‍ പാറക്കു’ങ്ങളായി പരിണമിക്കും. അവക്കിടയില്‍ വല്ലപ്പോഴും വെള്ളമൊഴികിയെങ്കില്‍ സന്ദര്‍ശകരുടെ സുകൃതം. സെക്കന്‍ഡില്‍ 7650 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം വെള്ളച്ചാ’ം നിലനിര്‍ത്താന്‍ വി’ുതരാമൊണ് കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഉദാരപൂര്‍ണമായ നിലപാട്. ഇപ്പോള്‍ ഒഴുകിവ് കുതിച്ചു ചാടു വെള്ളത്തിന്റെ 78 ശതമാനം വേറെ ടണലുവഴിപോകും. വെള്ളച്ചാ’ത്തിന്റെ വന്യസൗന്ദര്യം എെേക്കുമായി ഇല്ലാതാവുതോടൈാപ്പം ആദിവാസികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ ഉപജീവനവും ഇല്ലാതാവും. അതിരപ്പള്ളിയുടെ മസൂകാല മഹാപ്രവാഹം ലോകത്തിലെ ത െഅപൂര്‍വ കാഴ്ചകളിലൊാണ്. പ്രകൃതിഹത്യയെ സ്വയം ഹത്യചെയ്ത് അഭിമാനിക്കു മറ്റേത് വിഭാഗമുണ്ട് ജീവികളില്‍?.

20 മണിക്കൂര്‍ 7.65 ാ3 / െ വെള്ളം മാത്രമാണ് തുറുവിടുക. ബാക്കി 4 മണിക്കൂര്‍ 132 ാ2 / െവെള്ളവും. നദിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മുഴുവന്‍ പാസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളെയും ഇത് അതീവഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. മത്സ്യങ്ങള്‍, സസ്യങ്ങള്‍, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നാമാവശേഷമാകും. ഒപ്പം എല്ലാ ഇറിഗേഷന്‍ പദ്ധതികളെയും കുടിവെള്ള പദ്ധതികളെയും ബാധിക്കും. 14000 ഹെക്ടര്‍ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴയിലെ ഇറിഗേഷന്‍ പദ്ധതികള്‍ വെള്ളമെത്തിക്കുത്. ഈ വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിലെ കൃഷിനാശം നഷ്ടപ്പെടുത്തു തൊഴിലുകള്‍, ഉപജീവന മാര്‍ഗങ്ങള്‍, കാര്‍ഷികോല്‍പാദനത്തിലെ കുറവ്, അനുബന്ധ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുക്കുക പോലും ചെയ്തി’ില്ല.

2005ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് 259 കോടി രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുത്. ഇപ്പോഴത്തെ ചെലവ് പത്രറിപ്പോര്‍’ുകള്‍ പ്രകാരം 1500 കോടിയിലേറെയാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ഒരുയൂനിറ്റ് വൈദ്യുതോല്‍പാദനത്തിന് 15 രൂപയോളം വരും. 150 യൂനിറ്റ്‌വരെ ഉപയോഗിക്കുവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഈടാക്കുത് 4.20 രൂപ മാത്രമാണ്്. 2018ല്‍ യൂനിറ്റിന് 10 രൂപ ചെലവുവരുമെ് കെ.എസ്.ഇ.ബി ത െഹൈകോടതിയില്‍ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തി’ുï്. സാമ്പത്തികമായും ഭീമമായ നഷ്ടം വരുത്തു ഈ പദ്ധതി ആര്‍ക്കുവേïി എ ചോദ്യം അധികാരികള്‍ക്ക് ഒ’ും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഇതുകൊïൊക്കെത.െ

മറികടക്കാനാവില്ല ജനവിധിയുടെ കരിമ്പാറക്കൂ’ങ്ങളെ

സമൂഹത്തിന്റെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും ഒപ്പം നീതിപീഠത്തിന്റെയും പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരികള്‍ക്ക് യാതൊരു മറുപടിയുമില്ല. എങ്കിലും കേന്ദ്ര വനംപരിസ്ഥിതി വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുു. ഈ വിചിത്ര ദുരൂഹത കുഴക്കുതാണ്. പരിസ്ഥിതി വിരുദ്ധവും ജനവിരുദ്ധവുമായ പദ്ധതികള്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാന്‍ വേïി മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കു സംവിധാനമായി കേന്ദ്രവനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം മാറിയിരിക്കുു. എങ്കിലും അതിരപ്പിള്ളി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക എത് ഒരു സര്‍ക്കാറിനും എളുപ്പമാവില്ല.

സൈലന്റ് വാലിക്കുശേഷം കേരളീയ സമൂഹം നേടിയ പാരിസ്ഥിതിക സാക്ഷരതയെ മറികടക്കാന്‍ ഇനിയൊരധികാരിക്കും സാധ്യമല്ല. അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരിക്കുതില്‍ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരും സാമൂഹ്യസംഘടനകളും വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞി’ുï്. 1985 മുതല്‍ ഗ്രീന്‍സ് കോടാലി, 87ല്‍ ചാലക്കുടിപുഴ സംരക്ഷണസമിതി, 2005 മുതല്‍ ചാലക്കുടി റിവര്‍ പ്രൊ’ക്ഷന്‍ ഫോറം ഇവയുടെയെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അഖിലേന്ത്യാതലത്തില്‍ത െപരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞി’ുï്. അഞ്ചു പൊതു തെളിവെടുപ്പുകളില്‍ 90ശതമാനം ജനങ്ങളും പദ്ധതിക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുകയുïായി. അനേകം പഠനങ്ങള്‍ ഇതിനകം നടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുു. 10 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാനങ്ങള്‍ പ്രമേയങ്ങള്‍ പാസാക്കി. സി.പി.എം ഒഴികെ ഏതാïെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍’ികളും പദ്ധതിക്കെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്തുവവരാണ്. കോഗ്രസില്‍ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വംത െനിലവിലെ അവസ്ഥയില്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാവില്ല എ് സമ്മതിക്കുു. എസ്.എന്‍.ഡി.പി, എന്‍.എസ്.എസ്, കെ.പി.എം.എസ്, സോളിഡാരിറ്റി യൂത്ത്മൂവ്‌മെന്റ് തുടങ്ങി ഒ’നവധി സാമൂഹ്യ സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകള്‍ സമരരംഗത്തുതെയുï്. തൃശ്ശൂര്‍, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ തീരദേശങ്ങളില്‍ വരെയുള്ള ജനങ്ങള്‍ക്ക് പദ്ധതിക്കെതിരായ വ്യക്തമായ നിലപാടുï്. ഇനിയൊരു സര്‍ക്കാറിനും അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പഴയതുപോലെയാവില്ല എ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത് നല്‍കുത്. അതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാ’ത്തിന് ചുറ്റും വന്യസൗന്ദര്യവുമായി കാവല്‍ നില്‍ക്കു കരിമ്പാറകള്‍ പോലെ ജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ മഹാശൃംഗങ്ങള്‍ പദ്ധതിക്കെതിരെയും ക ണ്ണിമവെ’ാതെ കാവല്‍ നില്‍ക്കുകത െചെയ്യും.

ചേര്‍ത്തുവായിക്കാന്‍

ഡാം നിര്‍മാണത്തിന്റെ നാള്‍വഴികള്‍ ഒരു മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിവരിച്ചതിങ്ങനെ: രïുമലകളും ഇടയിലൂടെ ഒഴുകു അരുവിയും കïാല്‍ വന്‍കിട നിര്‍മാണകമ്പനികളുടെ മുതലാളിമാര്‍ തീരുമാനിക്കുു. അവിടെ ഡാം പണിയാമെ്. ആദ്യ പ്രചാരവേലകളാണ്. കേരളം വന്‍ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഭാവി ഇരു’ിലാണ്. പി െഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി, തുടര്‍് ഭരണാധികാരികളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍, ഇടപാടുകള്‍, ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ അല്ലാതെ പഠനം നടത്തി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ മാര്‍ഗം എനിലയില്‍ കïെത്തുതൊുമല്ല ഡാം നിര്‍മാണം. അനേകം സാധ്യതകള്‍ തുറുകിടക്കുകയാണിപ്പോള്‍. സൗരോര്‍ജ്ജപ്പാടങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ച് സി.ഐ.എ.എല്‍ (ഇീരവശി കിലേൃിമശേീിമഹ അശൃുീൃ േഘശാശലേറ) കേരളത്തില്‍ത െമാതൃക കാണിച്ചിരിക്കുു. ഊര്‍ജ്ജം ലഭിക്കാനുള്ള അനേകം വഴികള്‍ സാധ്യമായിരിക്കുു. വീടുകളിലെ സൗരോര്‍ജ്ജ ഉല്‍പാദനം, എല്‍.ഇ.ഡി ബള്‍ബ് വ്യാപനം, കാര്യക്ഷമതയേറിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി പലതും. ഇതൊും പരിഗണിക്കാതെ ഡാം നിര്‍മാണവുമായി മുാേ’ുപോകുമെ് ശാഠ്യം പിടിക്കുമ്പോള്‍ അവിടെയെന്തോ ചീഞ്ഞുനാറുു എ സംശയത്തിന് സാംഗത്യമുï്.

 

Back to top button

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/qreseller/janapaksham.in/wp-includes/functions.php on line 4757