അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒപ്പുശേഖരണം

Resize text

dfhdfskjhdsfkfhdskfs
അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒപ്പുശേഖരണം
https://www.madhyamam.com/world/israel-palestine-conflict-more-than-600-israelis-sign-petition-supporting-icj-case-1245927അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒപ്പുശേഖരണം

https://www.madhyamam.com/world/israel-palestine-conflict-more-than-600-israelis-sign-petition-supporting-icj-case-1245927

അന്താരാഷ്ട്ര കോടതി നടപടിയെ പിന്തുണച്ച് ഇസ്രായേലിൽ ഒപ്പുശേഖരണം
ffdഹർഷദിന്റെ കഥയിൽ റതീന പി. ടി സംവിധാനം...

Subscribe or Login to continue

Subscribe to Janapaksham for free!!


Facebook
Twitter
WhatsApp
Print